Algemene begrippen Burgerlijk Wetboek

 • Burgerlijk Wetboek artikel 1382
  Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht diegene door wiens schuld de schade is ontstaan deze te vergoeden.
   
 • Burgerlijk Wetboek artikel 1383
  Ieder is aansprakelijk, niet alleen voor de schade die hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.
   
 • Burgerlijk Wetboek artikel 1384
  Men is aansprakelijk voor de schade welke wordt veroorzaakt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft. ...
   
 • Burgerlijk Wetboek artikel 1385
  De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.
   
 • Burgerlijk Wetboek artikel 1386
  De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan een verzuim aan onderhoud of door een gebrek in het gebouw.
   
 • Burgerlijk Wetboek artikel 1732
  Hij is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd zijn ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.
   
 • Burgerlijk Wetboek artikel 1733
  Hij is aansprakelijk voor brand tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontaan.
   
 • Burgerlijk Wetboek artikel 1735
  De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders.
   
 • Burgerlijk Wetboek artikel 544
  Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.